Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä: Miloff Tanssiopisto
Osoite: Vapaudentie 42, 60100 Seinäjoki
Puhelin: 050 5014416 | 010 5080850
Sähköposti: toimisto@milofftanssiopisto.fi | kotisivut: www.miloff.fi

Rekisterin vastuuhenkilö: rehtori Mila Lozovaya
Puhelin: 050 5014416
Sähköposti: mila@milofftanssiopisto.fi

Rekisterin nimi: Miloff Tanssiopiston oppilasrekisteri

Keskeinen lainsäädäntö: EU:n yleinen tietosuoja-asetus 679/2016, 6 artikla 1 b-kohta laki taiteen perusopetuksesta 633/1998

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste: Oppilasrekisterin käyttötarkoitus on oppilassuhteen hoitaminen.

Henkilötietoja käsitellään opintojen suorittamisen rekisteröintiin, tiedotukseen, laskutukseen, yhteydenpitoon, raportointiin ja muihin oppilasasiointiin liittyviin toimenpiteisiin ja asioihin ja niiden mahdollistamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: Tietojen käsittelyn perusteena on sopimus, jossa rekisteröity henkilö on osapuolena.

Alle 18-vuotiaiden oppilaiden osalta sopimuksen tekee huoltaja.

Rekisterin tietosisältö: Rekisterin tietosisällön muodostavat rekisteröidyn ja/tai hänen huoltajansa yhteystiedot, oppilaan osoite, puhelinnumero ja sähköpostisoite. Alaikäisten oppilaiden osalta myös huoltajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi tietosisällön muodostavat oppilaan / huoltajan henkilötunnus oppilashistoria ja oppilasarviointitiedot opetuksen kannalta tarpeelliset tiedot oppilasmaksutiedot ja maksusuoritukset. Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja, rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä sitoutua rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

Säännönmukaiset tietolähteet: Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai alle 18-vuotiaan osalta huoltajalta. Tietoja oppimäärän suorittamisesta sekä oppilaan saamasta arvioinnista saadaan opettajilta ja tietoja maksusuoritusten tilanteesta taloushallinnon tietokannasta.

Henkilötietojen säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän toiminnan sekä opintoihin liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei säilytetä sen pidempään kuin on tarpeellista.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen käsittelijät: Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Muulle henkilökunnalle tietoja luovutetaan rajoitetusti. Rekisteristä saatuja henkilötietoja säilytetään huolellisesti ja henkilötietojen käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat palveluntarjoajat (oppilasrekisteri, ilmoittautumisjärjestelmä, kirjanpitopalvelut ja perintätoimiston perintäpalvelut) toteuttavat tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi.

Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja vain siinä määrin kuin se osallistuu rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamiseen. Rekisterinpitäjä velvoittaa palveluntarjoajia huolehtimaan riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojen suojaamiseksi.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset: Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tilastollisia tietoja saatetaan luovuttaa anonyymisti esim. valtion, kaupungin/kunnan tai Suomen tanssioppilaitosten liiton STOPP ry.n tilastollisiin vuosiraportteihin.

Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet: Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua omia tietoja rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin pyytää tietyissä tilanteissa häntä koskevien henkilötietojen poistamista, siirtämistä tai käsittelyn rajoittamista niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on hänellä oikeus peruuttaa se, milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Peruutus tehdään kirjallisesti rekisterinpitäjälle kieltää milloin tahansa häntä koskevien tietojen käsitteleminen suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä osoitteeseen toimisto@milofftanssiopisto.fi tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Ilmoitusvelvollisuus: Mahdollisessa tietovuototilanteessa rekisterinpitäjä ilmoittaa 72 tunnin sisällä asiasta tietosuojaviranomaiselle sekä asianomaisille tietovuodon kohteille.

5/5
Takaisin etusivulle
5/5
Säännöt
5/5
Lukujärjestys

Miloff Tanssiopisto Seinäjoki

Mestarintie 8, 60100 Seinäjoki
toimisto@milofftanssiopisto.fi

Miloff Tanssiopisto Kauhajoki

Urheilutie 4, 61800 Kauhajoki
kauhajoki@milofftanssiopisto.fi

Miloff Boutique

Vapaudentie 42, 60100 Seinäjoki
shop@miloffboutique.fi

Tanssiopisto

Muut Palvelut

2021 © Miloff Tanssiopisto | Etelä-Pohjanmaan Tanssiyhdistys ry | Pidätämme oikeudet muutoksiin