Tietosuojaseloste

SEINÄJOEN TANSSIOPISTO MILOFF – ETELÄ-POHJANMAAN TANSSIYHDISTYS RY

OPPILASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE                                                                                                                 Voimassa: 08.12.2020 alkaen

 1. REKISTERINPITÄJÄ

Etelä-Pohjanmaan Tanssiyhdistys ry | Seinäjoen Tanssiopisto Miloff

Toimipisteet: Vapaudentie 42, 60100 Seinäjoki

Mestarintie 8, 60100 Seinäjoki

Urheilutie 4, 61800 Kauhajoki

Vastuuhenkilö: Tanssiopiston rehtori Mila Lozovaya Miloff

Yhteystiedot: mila@milofftanssiopisto.fi | Puh. 050 501 4416

 1. REKISTERIN NIMI

Oppilasrekisteri

 1. KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 679/2016, 6 artikla 1 b-kohta ja laki taiteen perusopetuksesta 633/1998.

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena. Alle 18-vuotiaiden oppilaiden osalta sopimuksen tekee huoltaja.

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Miloff Tanssiopiston oppilasrekisterin käyttötarkoitus on oppilassuhteen hoitaminen. Oppilasrekisterin sisältämiä henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti opintojen suorittamisen rekisteröintiin, tiedotukseen, laskutukseen, tapahtumiin ilmoittautumiseen, yhteydenpitoon, markkinointiin, raportointiin ja muihin oppilasasiointiin liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja niiden mahdollistamiseksi.

 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterin tietosisällön muodostavat Miloff Tanssiopiston oppilaana olemisen kannalta tarpeelliset tiedot:

 • Oppilaan ja/tai hänen huoltajansa nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisäksi tietosisällön muodostavat oppilaan

 • syntymäaika
 • oppilashistoria ja oppilasarviointitiedot
 • opetuksen ja tapahtumien kannalta tarpeelliset tiedot
 • oppilasmaksutiedot ja maksusuoritukset

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumiseen, rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä sitoutua rekisterinpitäjän toimintaan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai alle 18-vuotiaan osalta huoltajalta. Tietoja oppimäärän suorittamisesta sekä oppilaan saamasta arvioinnista saadaan opettajilta ja tieto maksusuoritusten tilanteesta taloushallinnon tietokannasta.

 1. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman tai opintoihin liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Säilytysajat vaihtelevat tietoryhmittäin.

 1. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Muulle henkilökunnalle tietoja luovutetaan rajoitetusti. Rekisteristä saatuja henkilötietoja säilytetään huolellisesti ja henkilötietojen käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat palveluntarjoajat (oppilasrekisteri, ilmoittautumisjärjestelmä, tilitoimiston talouspalvelut ja perintätoimiston perintäpalvelut) toteuttavat tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi. Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja vain siinä määrin kuin se osallistuu Rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamiseen. Rekisterinpitäjä velvoittaa palveluntarjoajia huolehtimaan riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojen suojaamiseksi.

 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Markkinointiluvan antaneiden tietoja voidaan käyttää oppilaitoksen sisäiseen markkinointiviestintään. Tilastollisia tietoja saatetaan anonyymisti luovuttaa esim. valtion, kaupungin/kunnan sekä Suomen tanssioppilaitosten liiton (STOPP ry) tilastollisiin vuosiraportteihin.

 1. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

 • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisesti allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.
 • pyytää tietyissä tilanteissa häntä koskevien henkilötietojen poistamista, siirtämistä tai käsittelyn rajoittamista.
 • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Peruutus tehdään kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
 • kieltää milloin tahansa häntä koskevien tietojen käsitteleminen suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä osoitteeseen

toimisto@milofftanssiopisto.fi

 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.
 1. ILMOITUSVELVOLLISUUS

Mahdollisessa tietovuototilanteessa Rekisterinpitäjä ilmoittaa 72 tunnin sisällä asiasta tietosuojaviranomaiselle sekä asianomaisille tietovuodon kohteille.

5/5
Takaisin etusivulle
5/5
Säännöt
5/5
Lukujärjestys