Tanssin taiteen perusopetus

Tutustu opetukseen

MIKÄ on taiteen perusopetus?

Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista, ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta.

Taiteen perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Taiteen perusopetuksessa tanssia voi opiskella joko yleisen tai laajan oppimäärän mukaan.

Taiteen perusopetuksen järjestäjänä toimii Seinäjoen kaupunki, Miloff Tanssiopiston toimiessa opetuksen tuottajana. Taiteen perusopetus perustuu hyväksyttyihin opetussuunnitelmiin. Opetus järjestetään lain ja asetusten sekä Opetushallituksen antaman opetussuunnitelman mukaan.

Tanssin ammattilaisiksi pyrkiville tai muuten aktiivisille harrastajille on omat opetussuunnitelmat, joissa toteutetaan perusopetuksen laajaa oppimäärää. Opetuksella edistetään taidesuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteen harrastamista. Opetus kehittää taiteenalalle ominaista osaamista ja antaa valmiuksia hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamiin tanssin laajan ja yleisen oppimäärän perusteisiin. Seinäjoen kaupungin koulutuslautakunta on myöntänyt tanssin perusopetusluvan Etelä-Pohjanmaan Tanssiyhdistys ry:lle 14.6.2006 ja hyväksynyt uusimman laajan ja yleisen oppimäärän mukaisen opetussuunnitelman 1.8.2018.

Miloff Tanssiopistolla annetaan yleisen ja laajan oppimäärän mukaista tanssin taiteen perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Opisto noudattaa omaa, tavoitteellista opetussuunnitelmaansa, jonka pohjalta oppilaan opintoja rakennetaan yksilöllisen kehityksen mukaan. Oppimäärä määräytyy tuntivalintojen ja viikkotuntimäärien perusteella.

Varhaisiän tanssikasvatus

Varhaisiän tanssikasvatusta annetaan omissa ikäryhmissä 3-7 vuotiaille lapsille ja ne voidaan laskea yhdeksi opintokokonaisuudeksi riippumatta aloitusajankohdasta.

Varhaisiän tanssikasvatusta annetaan seuraavissa ryhmissä: Satubaletti, Lasten baletti, Esibaletti, Alkeisbaletti, Lasten tanssi, Showkids ja Kids dance.

Opintojen tavoitteena on lapsen luovuuden, kehontuntemuksen ja itsetunnon kehittäminen. Opinnoissa pyritään perusliikunnan ja leikin kautta kehittämään oppilaan liikunnallisuutta, ketteryyttä, fyysisiä valmiuksia ja musikaalisuutta, joiden avulla oppilaan itsetunto ja myönteinen minäkuva kehittyy. Tavoitteena on, että oppilas tutustuu luontevaan esillä olemiseen ja esiintymiseen ryhmän jäsenenä. Leikinomaisessa muodossa oppilas tutustuu työskentelyyn ryhmässä, parin kanssa ja yksitellen. Opetuksen tehtävänä on herättää tanssin iloa, tukea itseilmaisun kehittymistä sekä kannustaa pitkäjänteisen harrastustoiminnan pariin.

Tunneilla oppilas oppii oman kehon tuntemusta ja hallintaa. Oppilas oppii hahmottamaan muotoa, tilaa, musiikkia ja rytmiä. Oppilas oppii tanssitekniikkaa ikäkaudelle sopivassa muodossa. Tunneilla harjoitellaan helppoa akrobatiaa, luovia harjoitteita ja improvisaatiota. Oppilas tutustuu leikinomaisessa muodossa tanssin perusteisiin. Opetus sisältää luovaa työskentelyä, joka johdattaa lasta löytämään oman kehonsa ilmaisumahdollisuudet. Esiintymistilanteiden harjoittelu kuuluu olennaisena osana opintoihin. Näitä taitoja oppilas pääsee harjoittelemaan vuosittaisissa Miloff Tanssiopiston kevät- ja joulunäytöksissä.

Satubaletin, Lasten baletin, Esibaletin ja Alkeisbaletin opetuksessa käytetään jonkin verran ranskankielistä termistöä. Opetus antaa valmiuksia myöhempää tanssinopiskelua varten.

LAAJA OPPIMÄÄRÄ

Taiteen perusopetuksen tanssin laaja oppimäärä tukee oppilaan kokonaisvaltaista kasvua, luovuutta ja taiteellista ilmaisukykyä. Oppilas oppii huolehtimaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan yhä paremmin ja toimimaan ryhmän ja yhteisön jäsenenä. Opetuksen myötä oppilas innostuu osallistumaan erilaisiin tanssi-ja taidetapahtumiin ja esityksiin sekä esiintyjänä että katsojana.

Laajan oppimäärän perusopintojen laajuus on yhteensä 800 h ja syventävien opintojen laajuus 500 h. Oppilaat saavat kaksi todistusta, perusopintojen sekä syventävien opintojen päätteksi. Todistuksessa on sanallinen arvio. Kaikki EK-ryhmien oppilaat opiskelevat laajan oppimäärään mukaan. Myös muut oppilaat voivat halutessaan suorittaa laajaa oppimäärää.

Perusopintojen ja syventävien opintojen laajuus on yhteensä vähintään 1300 tuntia (oppitunnin pituudeksi lasketaan 45 minuuttia). Perusopinnoissa laajan oppimäärän mukaisten opintojen laskennallinen laajuus on 800 tuntia. Syventävissä opinnoissa laajan oppimäärän mukaisten opintojen laskennallinen pituus on 500 tuntia.

Opetuksen järjestämisessä pyritään ottamaan huomioon oppilaan ikä, aikaisemmin hankitut tiedot ja taidot sekä käytettävät opetusmenetelmät.

Varhaisiän opintoja (3-7 vuotiaille) ei lasketa tanssin laajan oppimäärän mukaisiin opintoihin, joten ne muodostavat lähinnä perustaa tuleville tanssiopinnoille.

Miloff Tanssiopiston lukuvuoden pituus on 35 opintoviikkoa. Opetustunnit ja –määrät jakautuvat seuraavasti:

  • Varhaisiän opinnot: 1x 45-60 min/vko (satubaletti, lasten baletti, esibaletti, alkeisbaletti, show kids, lasten tanssi)
  • Perusopinnot: 1-3x 60-90 min/vko (klassinen baletti, nyky-/ jazztanssi)
  • Syventävät opinnot: 2-4 x 60-90 min/vko (klassinen baletti, nyky-/jazztanssi)

Perusopinnoissa ja syventävissä opinnoissa oppilas voi ottaa valinnaisaineita omien mieltymysten mukaan.

Yleinen oppimäärä

Tanssin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tarkoituksena on tuottaa oppilaalle myönteisiä kokemuksia tanssin parissa, kannustaa tanssin harrastamiseen sekä tukea liikunnallista ja aktiivista elämäntapaa. Olennaista on tarjota oppilaalle mahdollisuus tanssin ja liikunnan ilon kokemiseen ja löytämiseen.

Opetuksen tavoitteena on tuottaa kokonaisvaltaisia elämyksiä sekä tukea oppilaan kokemusta ja ymmärrystä tanssista fyysisen ja luovan toiminnan kautta. Opintojen aikana syntyvä kokemuksellinen suhde tanssiin luo pohjan tanssin elinikäiselle harrastamiselle. Tanssin yleisen oppimäärän opetus tukee oppilaan kokonaisvaltaista kasvua, luovuutta, taiteellista ilmaisukykyä ja kulttuurista osallisuutta.

Opetuksen yleisenä tavoitteena on saada oppilas kokemaan tanssin ja liikunnan iloa, edistää opiskelumotivaatiota, antaa positiivisia elämyksiä tanssin harrastamisen kautta sekä edistää luovaa ajattelua. Tavoitteena on kehittää monipuolisesti, tasapainoisesti ja yksilöllisesti oppilaan fyysisiä ja psyykkisiä valmiuksia, jotka tukevat tanssin harrastamista ja oppilaan tanssiopintojen ulkopuolista elämää. Myös itsensä ilmaiseminen ja esiintyminen ovat tärkeä osa tanssinopiskelua. Oppilaan sosiaalisten taitojen kehittyminen vuorovaikutuksessa opettajan ja muiden oppilaiden kanssa, kuten ryhmässä toimiminen, toisten huomioonottaminen, viestintäkyky, keskittymiskyky ja eläytymiskyky, ovat myös tärkeässä roolissa toiminnassamme.

Taiteidenvälisyys korostuu varsinkin esiintymistilanteissa Miloff Tanssiopiston näytöksissä, sillä näytöksissä oppilaat saavat monipuolisen kosketuksen tanssi-ja musiikkitaiteeseen, teatteri-ilmaisuun, puvustukseen, lavastukseen ja valaistukseen.

Tanssin laajan oppimäärän mukaiset opinnot muodostuvat perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Opetus jaetaan pää-, sivu- ja valinnaisaineisiin. Lisäksi alle kouluikäisille lapsille annetaan varhaisiän tanssikasvatusta. Kaikki alle 10 vuotiaat lapset kuuluvat laajan oppimäärän opintolinjaan. Sen jälkeen oppilaan valitsemat tanssiopinnot ja viikkotuntimäärät määrittelevät eteneekö hän laajalla vai yleisellä opintolinjalla.

  • Varhaisiän opinnot 3-7 vuotiaille. Kesto 1-4 vuotta.
  • Perusopinnot 8-14 vuotiaille. Kesto noin 6 vuotta.
  • Syventävät opinnot 14-18 vuotiaille. Kesto noin 4 vuotta.

Tanssin laajaa oppimäärää suorittaessa oppilas valitsee itselleen yhden tanssilajin pääaineeksi, yhden tanssilajin sivuaineeksi sekä lisäksi mahdollisesti valinnaisaineita.

  • pääaineet: Klassinen baletti tai yhdistelmä nyky-/jazztanssi
  • sivuaineet: Klassinen baletti tai yhdistelmä nyky-/jazztanssi
  • valinnaisaineet: showjazz, lyrical jazz, lyrical hip hop, hip hop, street dance, showtanssi, tanssiakrobatia, fusion/vogue

Tanssiteknisten lajien lisäksi opetukseen kuuluu hyvinvointi ja kehollisuus, vuorovaikutus ja kulttuurinen osaaminen, taito ja taide sekä esiintyminen, joiden opetus tapahtuu pääasiassa viikottaisten tanssituntien yhteydessä.

Aikuisopinnot

Aikuiset voivat opiskella sekä laajaa että yleistä oppimäärää. Aikuisten tunneilla noudatetaan soveltaen yleisen oppimäärän tavoitteita ja sisältöjä.

Tanssin Opetuksen Opintokirja

Opintokirja on oppilaan oma opintojen seurantakirja, johon merkitään kuluneen lukuvuoden tanssiopinnot. Virallinen todistus tanssin opiskelusta on arvokas dokumentti opiskelijan pitkäjänteisyydestä ja innokkuudesta tanssin saralla.

Tanssin Opetuksen Opintokirja 10 €

Opettajat ja koreografit

Mila

Mila Miloff

Klassinen baletti, Ballet workout

12512421_10154083250492486_2423948210234401674_n

Riikka Hyvärinen

Nykytanssi, Jazztanssi, Showtanssi, EK ryhmät

kaisa

Kaisa Härmänmaa

Lasten baletti, Lastentanssi

IMG_2560

Ekaterina Shaposhnikova

Pilates, Body workout, Klassinen baletti, Lastentanssi, Lasten baletti, Repertuaari, Karakteri

Avoimet ovet | Tanssistartti aloittelijoille

Tule mukaan tunneillemme Tutustumistunti on ilmainen

Drop-ins sallittu

Tavoitteellista ja ammattitaitoista opetusta

Tanssiopistossa tanssia voit harrastaa itsellesi sopivalla tahdilla, omaksi ilokseen kerran tai useamman kerran viikossa. Halutessasi voit edetä tavoitteellisen tanssin taiteen yleisessä perusopetuksessa tai syventää opinnot laajassa oppimäärässä. Esiintyvien erikoiskoulutusryhmien sekä kisaryhmien valintakokeet järjestetään vuosittain.

Onko sinulla kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä

Olemme täällä sinua varten

Toimisto | Office

Vapaudentie 42, 60100 Seinäjoki
Phone: 050 5014416 | 010 5080850
Email: toimisto(at)milofftanssiopisto.fi

Toimipaikat | Studiot

Mestarintie 8, 60100 Seinäjoki
Urheilutie 4, 61800 Kauhajoki

Avoinna | Our Hours

Arkisin 10-18, la 10-14

Seuraa meitä | Follow Us
5/5
Takaisin etusivulle
5/5
Lukujärjestys
5/5
Miloff Dance Academy